Misja przedszkola

 

„I ciebie i mnie stworzono do rzeczy wielkich.
Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu.
A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.”

Matka Teresa z Kalkuty

 

Kierunek naszych działań wyznaczają nasi podopieczni, ich potrzeby i możliwości rozwojowe, dlatego wszystkie podejmowane przez nas działania jak i otoczenie, w którym przebywamy i pracujemy jest do nich dostosowane. W spokojnej i przyjaznej atmosferze realizowane są założenia podstawy programowej. Jest to miejsce, w którym panuje domowa atmosfera, dominują takie wartości jak przyjaźń, szacunek i wzajemne wsparcie. Przedszkole przygotowuje dzieci do życia poprzez rozwijanie kompetencji poznawczych, społecznych i twórczych. Nasi podopieczni nabywają wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie oraz odkrywanie. Dzieci są wdrażane do troski o własne zdrowie oraz do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Otoczenie Cygańskiego Lasu, w którym umiejscowione jest nasze przedszkole pozwala na realizowanie wielu celów, które sobie stawiamy, m.in. : poznawania świata poprzez aktywne działanie i obserwacje, rozwijanie postaw proekologicznych, zachęcanie do dbania o zdrowie poprzez ruch i codzienne spacery. Każdego dnia mamy możliwość doświadczenia czegoś nowego.

Czynnikiem wyróżniającym nasze przedszkole spośród innych to innowacyjne formy i metody pracy, będące efektem ciągłych poszukiwań nauczycieli, którzy wciąż dążą do nowych inspiracji, w ślad za pomysłami i potrzebami naszych przedszkolaków. Działania, które podejmujemy, mają na celu kształtowanie u dziecka samodzielności w działaniu i twórczym myśleniu, chęci do podejmowania wyzwań, ciekawości poznawczej oraz aktywnego spędzania czasu. Osiągnięcie powyższych założeń umożliwiają nam innowacyjne metody pracy, wśród których w dużej mierze wzorujemy się na Metodzie Montessori, w ślad za dzieckiem i jego potrzebami. Do czynników wyróżniających nasze przedszkole należą: sale dostosowane do rozwijania twórczej inicjatywy dziecka, oparcie procesu poznawczego o doświadczanie i badanie otoczenia – poznawanie przez działanie, małoliczne grupy, nad którymi opiekę sprawują wykwalifikowani nauczyciele, dążący do innowacji ulepszania procesu dydaktyczno-wychowawczego.

W codziennej pracy nauczyciele motywują dzieci do samodzielności, obdarzając ich zaufaniem i wsparciem, co poza nabywaniem potrzebnych umiejętności daje dziecku poczucie sukcesu.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka poza zajęciami obowiązkowymi w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia rozwijające następujące zdolności:

 

Cele dydaktyczne

Głównym celem koncepcji jest organizowanie procesów edukacyjcnych, które sprzyjać będą nabywaniu przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. W celu osiągnięcia lepszych efektów edukacyjnych nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnianiem jego możliwości rozwojowych. Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci, przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci i stanowią podstawę do modyfikowania programów wychowania przedszkolnego realizowanych przez przedszkole.

Dla lepszego wsparcia każdego dziecka zapewniamy możliwość realizowania zajęć indywidualnych. Każdy przedszkolak może uzyskać wsparcie logopedyczne, psychologiczne, z zakresu integracji sensorycznej i wiele innych stosownie do indywidualnych potrzeb.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

a) zapewnieniu opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym zdrowym środowisku;

b) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania samodzielności za siebie i najbliższe otoczenie;

d) rozwijaniu wrażliwości moralnej;

e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, rozumieniu zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

 h) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;

i) zapewnieniu opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

j) tworzeniu warunków umożliwiającym dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne do prowadzania zajęć z rytmiki, psychologa, logopedę, nauczyciela języka angielskiego, pedagoga terapeutę. Naszą kadrę tworzą ludzie z pasją, dla których praca z dziećmi jest źródłem radości, dającym poczucie spełnienia.

Sprawność organizacyjna oparta jest o statut przedszkola oraz system obowiązujących regulaminów i procedur. Powołane zostały zespoły, których celem jest sprawne wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów. Pracownicy przedszkola tworzą życzliwy klimat współdziałania i przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

 

Współpraca z rodzicami

W przedszkolu naszym ważne są zarówno dzieci jak i ich rodziny, które z całego serca zachęcamy do wspólnych spotkań, warsztatów i zabawy. Niezwykle ważne są rozmowy z rodzicami naszych przedszkolaków, dzięki którym cały czas możemy doskonalić jakość naszej pracy, dążyć do coraz wyższych celów, przyczyniać się do pełniejszego rozwoju naszych podopiecznych.

Rodzice są partnerami przedszkola. Przedszkole pozyskuje, podejmuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy w celu współdecydowania w sprawach przedszkola podejmowanych na rzecz dzieci. Nauczyciele są partnerami rodziców.

Formy współpracy z rodzicami:

 

Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. W przedszkolu prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie realizuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Przedszkole w sposób systematyczny i celowy z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływając korzystnie na rozwój dzieci.

 

 

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Janusz Korczak